Polgárőrség

Dunafalva Polgárőr Egyesület

Iroda: 6513 Dunafalva Kossuth L. utca 1.

Levelezési cím : 6513 Dunafalva Kossuth L.u.1.

Elnöke : Lemle Zoltán   Tel: 0670  246  8932

E-mail:lemle.z1956@gmail.com

Elnök helyettes: Ujvári Csabáné Tel: 06307925955

Titkár :Jasperné Ebner Gabriella

Polgárőr Egyesület telefonja : 06 70 246 8932

 

Adószám :18356375-103 Bankszámla szám : 50400027-11072322

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független , azoktól anyagi támogatást nem fogad illetve azoknak támogatást nem nyújt.

E célok megvalósítása érdekében a Dunafalva Polgárőr Egyesület Nonprofit szervezete

az Egyesület céljainak és feladatainak

az alábbiakat fogadta és határozta el.

A Polgárőr Egyesület kiemelt célja és alapfeladata:

 

A helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános iskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el.

Kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködik:

 

a./ a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek

tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és hárításában, következményeinek felszámolásában,

b./ a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzatok közötti kapcsolat erősítésében,

c./ az otthonában élő fogyatékos személy védelmében , a polgárok és a javaik védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában,

d./ a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében

e./ a rendezvények helyszínének biztosításában,

f./ a Rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitány és a helyi önkormányzat által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint baleset megelőzési munkájában,

 

g./ az önálló, valamint  közös feladat- vagy szolgálatellátás útján az együttműködő szervek szakmai tevékenységének segítésében,

h./ a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális ismeretterjesztő tevékenységben, valamint,

i./ a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában.

A Polgárőr Egyesület feladata az előzőekben meghatározott alapfeladatán és a kiegészítő feladatokon felül:

– a saját településen minden hivatalos rendezvény helyszínének biztosítása, különös tekintettel a helyi általános iskola és óvoda rendezvényeire.

– külön felkérésre a községben működő kisebbségi önkormányzatok rendezvényeinek biztosítása.

-a helyi termelőszövetkezet telephelyeinek fokozott ellenőrzése a mindenkori vezetők megállapodása értelmében.

Munkánk sokrétű taglétszámunk általában 24-30 fő között mozog. Jelenleg 32 fővel látunk el szolgálatot.

Egyesületünk 1997 év óta működik, 2006 évben átalakultunk, majd 2013 évben a megnevezésünkön változtattunk. Önvédelmi Egyesület helyett a Polgárőr Egyesület nevet vettük fel az Országos Polgárőr Szövetség iránymutatásának eleget téve ezzel.2016 évtől új vezetést választott a közgyűlés.

Egyesületünk tagjainak képzése folyamatos, folyamatosan törekszünk arra, hogy a polgárőrök minél színvonalasabban, törvényesen tudjanak szolgálatot ellátni. Rendelkezünk az előírásoknak megfelelő formaruhával, OPSZ számmal ellátott igazolvánnyal.

Minden társszerv kérésére segítséget tudunk adni, a rendőrrel és határőrrel végrehajtott közös szolgálatban polgárőreink helytállnak, amelyért rendszeresen a vezénylő parancsnokok elismerésüket fejezik ki.

Folyamatosan részt veszünk a migrációs feladatok végrehajtásában, közös szolgálatellátással járőrözéssel és a migrációval kapcsolatos lakossági információk továbbításában aktív szerepet vállalunk.

Településünk nagy kiterjedésű mivel számos család él a település körüli tanyákon, külső területeken, akiket rendszeresen felkeresünk, aki igényli, annak segítséget nyújtunk.

Kiemelkedő feladataink közé tartozik a téli időszakban magára hagyott üdülő körzet megóvása. Járőrözéssel és rendszeres jelenlétünkkel próbáljuk távol

tartani a bűnelkövetőket. Járőrözésünk, ill. megjelenésünk időpontjáról egy üzenő lapon értesítjük a tulajdonosokat az ellenőrzés tapasztalatairól.

Ennek eredményeként beszámolhatunk arról. hogy az üdülőtulajdonosok rendszeresen elismerik, tevékenységünket biztonságba érzik értékeiket.

Elvállaltuk a helyi sportrendezvények biztosítását. Rendezvényenként 1fő vezetőt és 5 fő polgárőrt biztosítunk.

Folyamatosan ellenőrizzük a helyi Takarékszövetkezet épületét főleg az éjszakai órákban és részt veszünk az „egy iskola egy polgárőr programban.

Együttműködési megállapodásunk értelmében folyamatosan ellenőrzést tartunk a helyi gazdálkodó kft. belső és külső területein, ami szolgálatonként szinte a településünk teljes bejárását jelenti.

Dunafalva közigazgatási területe 5 569 ha. Belterület 229 ha külterület 5340 ha

A településünkön élő lakosok és az itt üdülők biztonság érzetét növeljük az állandó jelenlétünkkel, éjszaka a gépjárművünkön elhelyezett fényhíd használatával.

Aktívan részt veszünk a közösségi életben .

Pár fontosabb feladatunk:

A Duna mind két partján megrendezendő LUGGIÓ napok biztosítása,

A nagy nézőszámot vonzó Lovas napok biztosítása

Minden Önkormányzati rendezvény biztosítása / Falunap, szüreti felvonulás stb./

A Magyar Postával kötött Együttműködés értelmében a nagyobb kifizetések napján a kézbesítők kisérése.

Részvétel a Rendőrség ill a határőrség által szervezett akciókban

A fentiekben felsorolt biztosítási feladatainkat egy pályázaton nyert SUZUKI Vitarával látjuk el,amely minden feladat végrehajtására alkalmas.

Megalakult az Egyesület női tagozata.

Egyesületünk várja azok jelentkezését akik céljainkat elfogadják és szeretnének

együtt tenni településünk biztonsága érdekében.

Továbbiakban várjuk azok segítségét akik támogatásukkal megteremtik zavartalan működésünket.

 

Dunafalva Község honlapja